Tổ Văn phòng

 

 

TT

Họ

Tên

Chuyên môn

Chức vụ

1

Ngô Văn

Dần

Kế toán

Tổ trưởng

2

Ngô Thị

Hằng

Văn thư

 

3

Nguyễn Thị

Luyến

Thủ quỹ

 

4

Hoàng Hồng

Nhung

Y tế

 

5

Nguyễn Thị Thanh

Phượng

Thư viện

 

6

Nguyễn Thị

Thoa

Thiết bị

 

7

Nguyễn Xuân

Việt

Bảo vệ

 

 
 
 
Tác giả: Quản trị viên