Tổ Thể chất

 

 

TT

Họ và

tên

Môn

Chức vụ

 

    
1

Nguyễn Thuý

Hạnh

Thể dục

Tổ trưởng

2

Phan Huy

Dũng

Thể dục

P.trách TV

3

Mặc Đăng

Định

Thể dục

 

4

Hoàng Văn

Giao

Thể dục

Nguyên CT
 CĐ 
5

Chu Thị

Hạnh

Thể dục

 

6

Trần Trung

Kiên

Thể dục

Nguyên Phó BTĐ

7

Nguyễn Thị

Phượng

Thể dục

 

8

Phan Thị

Trinh

Thể dục

 

9

Phan Đình

Tứ

Thể dục

 

10

Đàm Quốc

Việt

Thể dục

Nguyên BTĐ 

Tác giả: Quản trị viên