TT

Họ và

tên

Môn

Chức vụ

 

    

1

Trần Thị Thanh

Hoa

Vật lý

Tổ trưởng

2

Trịnh Thị Ánh

Hằng

Vật lý

 

3

Đàm Văn

Hiền

Vật lý

 

4

Dương Thị Thu

Huyền

Vật lý

 

5

Lê Thị

Luyện

Vật lý

 

6

Đỗ Thị

Nhâm

Vật lý

 

7

Nguyễn Thị Thuý

Hằng

KTCN

 

8

Nguyễn Thu

Thuỷ

KTCN

 

9

Phạm Thị Thu

Huyền

KTCN

 

Tác giả: Tổ Lí-CN