Tập ảnh:Hoạt động ngoại kháo 20/10


Nguồn: thptnguyenvancu.bacninh.edu.vn